Ochrana osobných údajov

Zásady spracúvania osobných údajov
v zmysle NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Preto sme prijali rôzne opatrenia technického, organizačného a personálneho charakteru.

Naše identifikačné a kontaktné údaje
Osobné údaje dotknutých osôb spracúva Bc. Michal Liščinský, Okružná 836/5, 06401 Stará Ľubovňa, IČO: 47981270

S otázkami ochrana osobných údajov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť:

poštou Levočská č. 335/1, 064 01 Stará Ľubovňa
e-mailom infoamamoda@gmail.com
telefonicky 0909226177

Ako osobné údaje spracúvame?
V zmysle všeobecné nariadenie o ochrane údajov a zákona o ochrane osobných údajov spracúvame osobné údaje pre rôzne účely. Pričom každý účel spracúvania je charakterizovaný:
❏ samostatnými činnosťami spracúvania osobných údajov, ktoré vedú k jeho dosiahnutiu,
❏ rôznymi príjemcami, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené,
❏ rôznou dobou uchovávania osobných údajov, resp. lehotou pre výmaz osobných údajov.

V nasledujúcich častiach nájdete podrobnejšie informácie o jednotlivých účeloch spracúvania osobných údajov.
K prevádzke našej internetovej stránky, ako aj elektronického obchodu využívame služby spoločnosti RivalEngine, s.r.o., so sídlom Suvorovova 1825/46 942 01 Šurany.

Účel spracúvania: Riadenie dodávateľsko odberateľských vzťahov
Aby sme mohli efektívne riadiť naše vzťahy s obchodnými partnermi, komunikovať so zákazníkmi a potenciálnymi zákazníkmi, o dotknutej osobe spracúvame podľa potreby: meno, priezvisko, názov organizácie, telefónne číslo, e-mailovú adresu, informácie, ktoré sú predmetom komunikácie.

Činnosti spracúvania, ktoré vedú k dosiahnutiu vytýčeného účelu: ❏ Overovanie správnosti poskytnutých osobných z verejne dostupných zdrojov (napríklad orsr.sk, zrsr.sk).
❏ Oslovenie potenciálnych obchodných partnerov.
❏ Evidencia kontaktných údajov odberateľa, dodávateľa a ich zamestnancov v našom informačnom systéme.
❏ Manažment dopytov, komunikácia s dodávateľmi a odberateľmi.
❏ Komunikácia so zákazníkmi a potenciálnymi zákazníkmi.
❏ Sledovanie a hodnotenie spokojnosti zákazníka a pod.
Právny základ spracúvania ❏ Čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
❏ Čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorým je náš oprávnený záujem, keď vaše osobné údaje spracúvame v rámci evidencie kontaktných údajov našich zákazníkov alebo potenciálnych zákazníkov, manažmentu dopytov a celkovej komunikácie s našimi obchodnými partnermi.
Prípadné poskytovanie údajov príjemcov Okrem vzájomnej komunikácie, neposkytujeme osobné údaje žiadnym ďalším príjemcom.
Dĺžka uchovávania (lehota pre výmaz osobných údajov) Osobné údaje budeme uchovávať 5 rokov pre manažment dopytov a vzájomnú komunikáciu.

Účel spracúvania: Predaj produktov prostredníctvom elektronického obchodu (e-shop)
K tomu, aby sme mohli dodať produkt, ktorý si dotknutá osoba (zákazník) objedná prostredníctvom elektronického obchodu a následne si plnili všetky povinnosti, ktoré nám vyplývajú v zmysle osobitných zákonov, budeme spracúvať: meno, priezvisko, telefonický a emailový kontakt dotknutej osoby, adresa doručenia, číslo bankového účtu, informácie o nakúpenom produkte.

Činnosti spracúvania, ktoré vedú k dosiahnutiu vytýčeného účelu: ❏ Výber a objednanie produktu (prostredníctvom tzv. nákupného košíka).
❏ Vystavenie daňového dokladu.
❏ Spracovanie platby za produkt.
❏ Priebežné informovanie dotknutej osoby o stave objednávky (potvrdenie objednávky a informovanie o odoslaní).
❏ Dodanie produktu prípadne jeho vrátenie.
Právny základ spracúvania ❏ Čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
❏ Čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to napríklad zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
❏ Čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa.
Prípadné poskytovanie údajov príjemcov Osobné údaje poskytujeme externým organizáciám, ktorými sú:
❏ Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, ktorá zabezpečí služby doručenia produktu zákazníkovi
❏ Darina Kravcová, Garbiarska 2/A, 06401 Stará Ľubovňa, ktorá pre nás zabezpečuje spracovanie účtovnej agendy.

Dĺžka uchovávania (lehota pre výmaz osobných údajov) Osobné údaje budeme uchovávať 10 rokov, a to ako informáciu o akceptácii všeobecných obchodných podmienok v procese nákupu, ako súčasť našej účtovnej agendy (faktúry, bankové výpisy a ostatné daňové doklady).

Účel spracúvania: Reklamácie
K tomu, aby sme mohli vyriešiť reklamáciu produktu, a to v súlade s pravidlami reklamačného poriadku spoločnosti budeme o dotknutej osobe (zákazníkovi) spracúvať: titul, meno, priezvisko, telefonický a emailový kontakt, adresu bydliska, bližšie informácie o reklamovanom produkte.

Činnosti spracúvania, ktoré vedú k dosiahnutiu vytýčeného účelu: ❏ Prijatie reklamácie.
❏ Prešetrenie reklamácie.
❏ Informovanie zákazníka o vybavení reklamácie.
❏ Zisťovanie spokojnosti o priebehu vybavenia reklamácie a pod.
Právny základ spracúvania ❏ Čl. 6 ods 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to napríklad: zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. OBČIANSKY ZÁKONNÍK
❏ Čl. 6 ods 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorým je oprávnený záujem, a to za účelom preverenia spokojnosti s priebehom vybavenia reklamácie.
Prípadné poskytovanie údajov príjemcov Z dôvodu riešenie reklamácie môžu byť osobné údaje dotknutej osoby poskytnuté príslušnej Slovenskej obchodnej inšpekcii, prípadne inému oprávnenému subjektu v zmysle osobitných zákonov.
Dĺžka uchovávania (lehota pre výmaz osobných údajov) Osobné údaje budeme uchovávať 10 rokov po vyriešení reklamácie.

Účel spracúvania: Newsletter
Aby sme dotknutú osobu (príjemcu newslettra) mohli informovať o novinkách a akciách, budeme o nej spracúvať emailovú adresu.

Činnosti spracúvania, ktoré vedú k dosiahnutiu vytýčeného účelu: ❏ Registrácia príjemcu newslettra (vložením emailovej adresy príjemcu).
❏ Zaslanie aktivačného odkazu - emailu príjemcovi pre potvrdenie súhlasu s prijímaním newslettrových správ.
❏ Zasielanie správ o akciách, novinkách, informáciách o produktoch a pod.
Právny základ spracúvania ❏ Čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to dobrovoľný súhlas dotknutej osoby. Pričom súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
❏ Čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa.
Prípadné poskytovanie údajov príjemcov Osobné údaje nebudeme poskytovať žiadnym príjemcom.
Dĺžka uchovávania (lehota pre výmaz osobných údajov) Osobné údaje budeme spracúvať počas platnosti udeleného súhlasu.

Účel spracúvania: Spotrebiteľské súťaže
V rámci realizácie rôznych spotrebiteľských súťaží spracúvame o dotknutej osobe (účastník súťaže - fyzická osoba staršia ako 18 rokov): meno, priezvisko, adresa, telefonický a emailový kontakt, informácia o výhre.

Činnosti, ktoré vedú k dosiahnutiu vytýčeného účelu: ❏ Registrácia, zapojenie sa do súťaže.
❏ Žrebovanie výhercov.
❏ Informovanie výhercov a doručenie výhry výhercovi.
❏ Zverejnenie údajov výhercov spôsobom, ktorý je určený podmienkami konkrétnej súťaže pod.
Právny základ spracúvania ❏ Čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to dobrovoľný súhlas dotknutej osoby. Pričom súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Prípadné poskytovanie údajov príjemcov Osobné údaje nebudeme poskytovať žiadnym príjemcom.
Dĺžka uchovávania (lehota pre výmaz osobných údajov) Osobné údaje budeme spracúvať počas trvania súťaže. Osobné údaje výhercov počas doby 1 roka.

Aké máte práva a ako si ich uplatniť?
Ako dotknutá osoba máte tieto práva:
❏ Vyžadovať prístup k vašim osobným údajov, to znamená že máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
❏ Vyžadovať opravu vašich osobných údajov, to znamená že prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
❏ Vyžadovať vymazanie vašich osobných údajov. To znamená, že máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov.
❏ Vyžadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. To znamená, že za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
❏ Namietať spracovanie vašich osobných údajov.
❏ Vyžadovať prenositeľnosť vašich osobných údajov.

Vo veci uplatnenia si vašich práv, nás prosím kontaktujte prostredníctvom hore uvedených kontaktných údajov.

Keď máte pochybnosti o zákonnosti spracúvania vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, to znamená, že ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 2 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.